Pravidla užívání dvorců

Tenisový klub Dýšina - všeobecné podmínky využití dvorců 

1. Dvorce slouží výhradně pro tenisovou hru

2. Vstup na dvorce za účelem hry je povolen: a) závodním hráčům TK Dýšina + trenér, ev. jejich protihráči b) rekreačním hráčům - členům TK Dýšina, sponzorům TK Dýšina a jimi určeným osobám c) všem příchozím zájemcům o hru

3. Povolení ke hře lze získat: a) závodní hráči a členové TK Dýšina: - splněním členských povinností b) sponzoři a jimi určené osoby: - uzavřením a zahájením plnění smlouvy nebo poskytnutím daru TK c) ostatní zájemci: - zaplacením celoroční hrací karty, nebo hodinového poplatku

4. Rezervace dvorců se provádí výhradně zápisem do „Rezervačního listu na www.tkdysina.cz“ Rezervace je umožněna pouze držitelům karty „A“. Rezervace je možná pouze v rozsahu 2 hodiny v kalendářním týdnu Nevyužitý rezervovaný dvorec může být 5 minut po začátku obsazen jiným zájemcem a to do začátku následující hodiny. Rekreační hráči jsou povinni přednostně obsazovat dvorec č. 3

5. Povinnosti hrajících a podmínky: Před započetím hry, je hráč povinen zaznamenat hru v „ Návštěvní knize“, umístěné v klubovně. Nesplnění této povinnosti může být považováno za hrubé porušení pravidel s následným časově omezeným zastavením platnosti, nebo odebráním hrací karty. Před zápisem do „ Návštěvní knihy“ je každý návštěvník povinen se přesvědčit, že areál, dvorce i zařízení v klubovny je v náležitém stavu, nepoškozené. Zjištěné závady zapsat do listu a podle možnosti ohlásit na č. 602339700 (775200158)

Hrací doba je jedna hodina (od celé do celé), včetně předešlé – započaté hodiny. Po té musí být dvorec uvolněn jinému zájemci, který zřetelným způsobem projeví zájem o uvolnění dvorce. Toto neplatí pro případy dle bodu 4. Do hrací doby (doby pronájmu) se počítá i doba potřebná pro úpravu a přípravu dvorce před a po hraní. Hráči jsou povinni dvorec před započetím hry podle potřeby nakropit, obnovit čáry a pod. Po ukončení hry nejprve urovnat větší nerovnosti hrablem a po té dvorec po celé ploše zamést. Vstup na dvorec je možný výhradně ve vhodné tenisové obuvi. Samostatný vstup na dvorce je povolen zájemcům starším 15. let, mladší jen v přítomnosti správce dvorců nebo jiné dospělé osoby. Kontrolu oprávnění ke hře může provést správce areálu a jím pověřené osoby. Hráči jsou vždy povinni prokázat oprávnění ke hře a podřídit se jejích rozhodnutí.

6. Splnění podmínek pro vstup opravňuje: využívat stanovený dvorec pro hru ve vymezeném čase - využití sociálního zařízení, klubovny a areálu k obvyklé činnosti

7. Poplatky a ceny pro příchozí zájemce o hru pro letošní rok :

a) celoroční hrací karta „A“ (rezervační) 1600,- Kč

b) celoroční hrací karta „B“ 1200,-Kč, celoroční hrací karta pro mladšího 15. let 600,- Kč

c) pronájem dvorce – je možný pro: pro držitele hracích karet dle odstavce 7a, 7b všichni hráči na dvorci musí mít hrací kartu pro držitele hrací karty a hráče bez hrací karty – DVOUHRA hráč bez hrací karty uhradí částku 1 hodina 100,- Kč (platba proběhne dle odstavce 8).  pro držitele hrací karty a hráče bez hrací karty – ČTYŘHRA hráči bez hrací karty uhradí částku za 1 hodina 200,- Kč (platba proběhne dle odstavce 8).  hráči bez hrací karty DVOUHRA A ČTYŘHRA 200,-Kč (platba proběhne dle odstavce 8).  Při hře na  je nutné, aby měli hráči vlastnili hrací kartu příípadně měli hodiny přdplacené dle odstavec 8. Hrací karta je NEPŘENOSNÁ – s výjimkou karet sponzorů. Poplatek za hrací kartu se platí správci dvorců, nebo pokladníkovi TK.

8. Pronájem dvorce na hodinu je možný jen v přítomnosti správce, nebo zástupce oddílu, který  převezme úhradu, event. domluvit na níže uvedeném tel. Čísle. PLATBA MUSÍ PROBĚHNOUT PŘED VSTUPEM NA DVOREC!! Úhradu celoroční karty je možné domluvit s p. Žaloudek


Partneři

Dýšina  DENTA U PILOUSE Hájek INTERIÉRY KOUPELEN